Tarihçe Ortaklık Yapısı Hukuki Yapı Birimler ve Görevleri Denetim İnsan Kaynakları
Ödeme Planı ve Genel Bilgi Yapılan Ödemeler Tamamlanan Ödemeler Devam Eden Ödemeler Ödemelerle İlgili Açıklamalar
Tasfiye Kurulu Faaliyet Raporları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Finansal Raporlar Genel Kurul Toplantı Tutanakları Denetleme Kurulu Raporları
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Bilgi Edinme Bilgi Edinme Kanunu
içerikler
Kurumsal
Birimler ve Görevleri

 

TASFİYE KURULU

Tasfiyenin ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi amacıyla şirketin idare ve temsil organıdır. Şirketin devamı zamanında başlanmış olup da henüz neticelenmemiş bulunan iş ve muameleleri tamamlamaya, şirketin borç ve taahhütlerini yerine getirmeye, şirketin alacaklarını tahsile ve mevcut mallarını paraya çevirmeye, mevcudu elde etmeye yarayan bütün iş ve muameleleri yapmaya yetkili organdır.

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Tasfiye Halindeki şirketin faaliyet zamanında başlanmış olup, halen devam eden şirketin Birimleri ve Şubelerinin uygulamalarından doğan ilişkileri hukuki açıdan incelemek ve bu konularda karşılaşabilecekleri hukuki meseleler hakkında yol gösterici ve aydınlatıcı olmak,  her türlü hukuki ihtilafın çözüme ulaşmasını sağlamak, Kurumun  gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı ve yapacağı anlaşmaları hazırlamak, kontrolünü yapmak, mütalaa vermek, Tasfiye Halindeki Kurumun kanuni takibe intikal eden alacaklarının en seri şekilde tahsili için gerekli icra takipleri ile bütün hukuki işlemlerin yürütülmesini sağlamak, Kurum tarafından açılan veya Kurum aleyhine açılmış davaları takip etmek, Kurum lehine neticelendirmek için çalışmak, Kurum Hukuk Müşavirliği faaliyetlerini mevzuata, mesleki gereklere ve Kurum yararına olacak şekilde planlamak, teşkilatlandırmak, yönlendirmek için tesis edilmiştir.

Birim, Kurumun faaliyet döneminde verilen ve halen devam eden kredi alacaklarının, Bankacılık kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile piyasa şartlarına göre takip ederek;

     a - Alacaklarımızın yapılan yeni anlaşmalar çerçevesinde tasfiyelerinin sağlanması ve ödeme planına bağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması

     b - Protokole bağlanan firmaların izlenerek protokol şartlarına uymayanlar hakkında kanuni takibe geçilmesi için ilgili birimlerle koordinasyon kurularak işlem yapılması,

     c - Ülkemiz iktisadi hayatındaki gelişmeler doğrultusunda alacaklı olduğumuz firmaların sektörel değerlendirilmelerini yaparak, firmalar ile koordineli bir şekilde borcun geri ödenmesi için çalışmaların yapılması,

     d - Her ay yapılan tahsilat ve varsa gecikmelerin raporlanması çalışmalarını yürütmektedir.

 

MALİ ve İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Türk Ticaret Kanunu Genel hükümlerine göre tasfiye olan Kurum'un, genel anlamda İlgili kanun ve ilgili mevzuatın Anonim Şirketler hakkındaki hükümlerine göre, özel anlamda ise Katılım Bankaları Mevzuatı ve Kurum Politikaları çerçevesinde hesaplarının oluşturulması, tutulması, izlenmesi, raporlanması, bütçelenmesi ve kontrolünü yapar. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun kayıt düzeni ile defter tutma hükümlerini uygular; tüm vergi mevzuatı çerçevesinde Kurum'un vergi yükümlülüklerini takip ederek oluşacak vergi borcunun tahakkuku ve zamanında tediyesini; Kamu veya özel kuruluşlara gönderilecek raporların hazırlanmasını ve/veya kontrolünü yapar.

Bankacılık işlemlerinin iç prosedürlere ve bankacılık mevzuatına uygunluğunu  günlük olarak kontrol eder ve yeni gereksinimlere, risklere göre yeni denetim sistemleri oluşturur. Bu tür işlemlerin ve ürünlerinin hem müşteriye istenildiği şekilde sunulması hem de yasaların öngördüğü şekilde Kurum kayıtlarına intikal etmesi görevini üstlenmektedir.

Kurum bilançosunun ve aldığı risklerin en iyi şekilde yönetilmesine katkıda bulunur. Bankamızın finansal durumunu inceler, kontrol eder, riskleri ve sonuçlarını ölçer, değişim ve gelişimini belirlenmiş hedeflerle kıyaslayarak takip eder ve üst yönetime rapor eder. Stratejik iş planı ve yıllık bütçeyi hazırlar, Ayrıca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  SPK , İMKB gibi resmi kurumlara gönderilmesi gereken raporları hazırlar.

Kurumun finansal piyasalardaki işlemlerini gerçekleştirir, likiditeyi sağlar, Kurum bilançosunun aktif-pasifini idare eder,

Kurumumuzda kullanılan otomasyon sisteminin ihtiyaçları karşılayabilmesi için performansını izler, geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapar ve kullanıcılara sistem eğitimi verir. sistemle ilgili destek hizmeti vererek sorunların çözümüne yardımcı olur. Ayrıca, teknolojinin gerisinde kalmamak için her türlü çalışmayı yapar.

Kurumdaki işlemlerin etkinliği ve verimliliğini Kurum politikaları doğrultusunda değerlendiren, işlemlerin iç ve dış mevzuata uygunluğunu denetleyen, Tasfiye Kurulunun kararlarına uygunluğunu denetler.

Satın alma ve satma işlemlerine, güvenliğimizden, temizlik, servis, yemek ve haberleşme gibi tüm işlemleri yerine getirir.

Nitelikli iş gücünün Kurumumuza kazandırılması, personelin ücret ve ücret dışı sosyal ve parasal hakları ile ilgili işlemlerin yapılması, personelimizin sürekli gelişimi amacıyla çeşitli eğitim programlarının düzenlenmesi, kurum içi iletişimin geliştirilmesi sağlar. Kurumda etkili bir insan kaynakları yapısının oluşturulması için gerekli ve uygun nitelikteki personelin seçilmesi ve yerleştirilmesi için gerekli plan ve programları hazırlar ve uygular. Performans değerlendirme ve kariyer planlama çalışmalarını yapar. Yıllık kadro çalışmalarını yönlendirir, personelin her türlü özlük haklarıyla ilgili tüm tahakkuk işlemlerini yürütür. Kurum Organizasyon yapısının ve iş süreçlerinin etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini artırmak için planlama, araştırma-geliştirme ve dokümantasyon çalışmaları yapar.

 

MÜŞTERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

     a - Tasfiye Halindeki Kurumun mudilerine telefonla bilgi vermek,

    b - Tasfiye Halinde Kurumun mudilerine yüz yüze bilgi vermek,

    c - Tasfiye Halinde Kurumun mudilerinden bilgi ve belgelerinde eksiklik olanlara açıklama yapmak ve bu tür olan mudileri Mali ve İdari İşler Müdürlüğü'ne bildirip, Bilgi ve belge eksikliklerinin giderilmesini temin etmek, 

    d -  Tasfiye Halindeki Kurumun ter türlü halkla ilişkilerini sağlamakla vazifelidir.