Tarihçe Ortaklık Yapısı Hukuki Yapı Birimler Denetim İnsan Kaynakları
Ödeme Planı ve Genel Bilgi Ödemelerle İlgili Bilgiler
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Bilgi Edinme Bilgi Edinme Kanunu
içerikler
İFK
Sıkça Sorulan Sorular1.    Tasfiye nasıl ve kim tarafından yapılmaktadır?


Kurumumuz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 10.02.2001 tarih ve 171 sayılı kararına istinaden tasfiye sürecine girmiştir.


İhlas Finans Kurumu A.Ş, Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Özel Finans Kurumu olarak faaliyet göstermekte idi. 10.02.2001 tarihinde faaliyet izni kaldırılınca, Özel Finans Kurumlarının, Anonim Şirket şeklinde ortaklık yapısına sahip olmaları nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlere ilişkin tasfiye ile ilgili hükümleri gereğince tasfiye işlemlerine başlamıştır.


Tasfiye işlemleri, Genel Kurul'da seçilen tasfiye memurları tarafından yürütülmekte olup yönetim ve temsil yetkisi tasfiye memurlarına aittir. Ticaret Bakanlığı da Kurumun tasfiye sürecini denetlemektedir.

 

2.    Tasfiye‘de ödemeler nasıl yapılmaktadır?


Kar-zarar hesaplarında ödemeler, küçük hesaplardan başlanılarak, tek ödeme ile hesapların kapatılması şeklinde yapılmaktadır. 

 

3.    İhlas Finans’ın Tasfiyesi hangi Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır?


Kurumumuz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 10.02.2001 tarih ve 171 sayılı karar gereği ''Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca münfesih olduğu ve genel hükümlere göre tasfiye edileceği" belirtilmiştir. Kurumumuz Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketler hakkındaki hükümlerine göre tasfiye edilmektedir.

 

4.    Alacağımızı Tasfiye Kurulu'na yazdırmamız gerekir mi?


Alacağın herhangi bir yere yazdırılmasına gerek yoktur. Zira 09.02.2001 tarihi itibariyle alacağı bulunan tüm hesap sahiplerinin hesapları Kurumumuz resmi defter ve kayıtlarında tespit edilmiştir.

 

5.    İhlas Finans’tan olan alacağımız zamanaşımına uğrar mı?

 

Kurumumuzda hesabı bulunan katılım hesabı sahipleri açısından herhangi bir zamanaşımı süresi söz konusu değildir. Kurumumuzun tasfiyeye girmesi ile katılım hesabı sahipleri açısından tüm zamanaşımı süreleri durmuştur. Katılım hesap sahipleri açısından zamanaşımı başlangıç süresi Kurumun tasfiyesinin tamamlanmasından sonra söz konusu olabilecektir.   

 

6.      Ödemelerde bize sıra geldiğini nasıl anlayacağız?

Ödeme sırası gelen mudilerimize sistemimizde kayıtlı adres ve telefonlarından ulaşılmak suretiyle bilgi verilmektedir.

 

7.    Ödemelerdeki son durum hakkında bilgi verir misiniz?


Tasfiye ödeme planının üçüncü sırasındaki cari hesap sahiplerine yapılan ödemeler Haziran 2007'de tamamlanmıştır. Ödeme planının 4. sırasında yer alan Kar ve Zarara katılım hesap sahiplerine yapılan ödemeler devam etmektedir. Tasfiye Genel Kurulu'nda alınan karar gereğince Kar ve Zarara katılım hesaplarına yapılan ödemeler, kök hesapta bulunan toplam miktar dikkate alınarak def'aten ödenmesi metodu ile yapılmaktadır.

 

8.    Bir önceki ödeme ilanındaki kalan mudi adedinden kapanan hesap sayısını çıkardığımız zaman, yeni ilandaki kalan mudi adedi fazla oluyor. Sebebi nedir?

 

 • Mudilerimizden vefat edenlerin hesapları, veraset ilamında belirtilen mirasçıları arasında pay edilerek her bir mirasçının kendi adına yeni hesap açılması,

 

 • Ortak hesaplardan ödeme sırası yaklaşmış olan hesaplar, ortak hesap sahipleri arasında bölünerek her bir ortağa yeni hesap açılması,

 

 • Temlik yoluyla hesabın 3. kişilere devredilmesi halinde yine hesabı devir alanlara yeni hesap açılması vb. nedenlerle hesap adetlerinde artış meydana gelmektedir. Yeni hesapların açılması sebebi ile mudi adedi artmakta fakat Kurumun borç miktarı değişmemektedir.

  

9.    Hesabımda, kapanan hesaplardan az param olduğu halde paramı alamadım. Bilgi verir misiniz?


Hesap cüzdanındaki bakiye, ödenen miktarların altında olup da ödeme alamama sebebi birkaç şekilde olabilir.

 

 • 2007 yılından önceki Kar ve Zarara katılma hesaplarına yapılan ödemeler, hesap sahibinin adına Şekerbank'a havale ediliyor ve hesap sahibine de mektup gönderilerek bilgi veriliyordu. Hesabın ödeme sırası gelerek Şekerbank'a adına havale edilmiş olmasına rağmen adres yetersizliğinden dolayı eline bilgi mektubu ulaşmayan mudilerimizin hesaplarının Şekerbank'ta beklemekte olduğu görülmüştür. Bu durumda olan mudilerimizin, Kurumumuzdan hesaplarının Şekerbank'a havale edildiğinin teyidini aldıktan sonra herhangi bir Şekerbank Şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 • 2007 yılından sonra Kar ve Zarara katılım hesaplarına ödeme yapılabilmesi için mudilerimizden kendi adlarına hesap açtırmaları istenmiş ve Kurumumuzdaki hesapları açtırdıkları hesaplarına gönderilmeye başlanmıştır. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) Yönetmeliği gereğince tüm bankalarda hesap açtırırken 18 zorunlu alandan oluşan kimlik ve iletişim bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Bazı hesap sahiplerinin değişen adres bilgilerini Kurumumuza bildirmemelerinden dolayı mudi ile irtibat kurulamamakta ve sırası geldiği halde ödemesi yapılamamaktadır. Ödeme sırası gelen mudilerimizin hesaplarının ödenebilmesi için T.C. Kimlik numaralarının, güncel adres ve telefon bilgilerinin Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir.

 

 • Vefat eden mudilerin bazı mirasçılarının, veraset ilamını ve diğer evrakını Kurumumuza geç ulaştırması sebebiyle ödemeleri beklemektedir. 

 

 • Aynı kök hesabın altında para birimine veya vade durumuna göre açılmış birden fazla ek hesaplar vardır. Ödeme miktarı kök hesaba bağlı ek hesapların toplam miktarına ulaştığı zaman mudiimizin ödemesi gerçekleşebilecektir.

 

 

10.  Hesabımın durumu ile ilgili bilgiyi nasıl alabilirim?


Hesap ekstre talebinizi bildirir imzalı dilekçe aslının tarafımıza gönderilmesi durumunda talebiniz yerine getirilecektir.

 

11.  Hesap cüzdanımı kaybettim. Ne yapmalıyım?


09.02.2001 tarihi itibarıyla alacağı bulunan tüm hesap sahiplerinin hesapları Kurumumuz resmi defter ve kayıtlarında tespit edilmiştir. Bu nedenle hesap cüzdanınız olmasa dahi, kayıtlarda bilgilerinizin olması sıranız geldiğinde ödeme yapılabilmesi için yeterlidir.

 

12.  Hesabım üzerine üçüncü şahıslar tarafından haciz konulmuş olup hesabımda bulunan alacağım nasıl ve ne şekilde ödenecektir?


Kurumumuzda bulunan hesabınızdaki hak ve alacaklarınıza üçüncü şahıslar tarafından haciz konulması talep edilmiş ise; İcra Müdürlüğü veya Mahkemelerden gelen bu tür talimatlar doğrultusunda, hesabınıza bloke/haciz konulmaktadır. Bu durumda ödeme, sırası geldiğinde haciz koyan icra dosyasına yapılacaktır.

 

13.  Hesap sahibi vefat ettiğinde yapılması gereken işlemler nelerdir?


Hesap sahibinin vefat etmesi ile hak ve alacakları varislere geçmektedir. Bu durumda yapılacak işlemler:

 

 • Mahkemeden alınacak Veraset Belgesinin bir fotokopisinin üzerine işlemleri takip edecek kişinin telefon numarasının, adres bilgisinin ve varsa faks numarasının yazılarak sitemizde belirtilen iletişim adresine veya faks numarasına gönderilmesi,
 • Veraset Belgesinin Kuruma ulaştırılması neticesinde bu işlemlerle ilgilenen yetkili ile görüşerek evrakların takibi ve kalan diğer işlemlerin de devamı sağlanmalıdır.
 • Tüm işlemler tamamlandıktan sonra vefat eden hesap sahibinin hesabında bulunan hak ve alacakları, Veraset İlamında belirtilen varislere yine ilamda belirtilen payları nispetinde taksim edilerek, Kurumumuzda her bir varis adına açılacak hesaba aktarılacaktır.

  

 

 

 

14.  Kurumunuzda eşim ile birlikte ortak hesabımız vardı, Eşim vefat etti. Hesap kime ve kimlere nasıl ödenecektir?


Eşinizle birlikte açılmış olan müşterek hesabınız, eşinizin vefatı nedeniyle, ortak hesap olmaktan çıkacaktır. Eşinize ait Ölüm ve Veraset evraklarının Şirketimize ibrazı ile birlikte, ortak hesabınız öncelikle vefat eden eşinizle sizin aranızda yarı yarıya bölünecektir. Vefat eden eşinizin hesabında kalan yarı hisse tutarı ise; Mahkeme tarafından verilmiş Veraset İlam'ında gösterilen  varislere yine Mahkemece belirlenen miras payları nispetinde dağıtılacaktır.

 

15.  Müşterek Hesabımız var. Ne yapmamız gerekiyor?


Müşterek hesaplar Teselsüllü ve teselsülsüz olarak iki kısma ayrılmaktadır. Teselsüllü Müşterek Hesaplar; Her bir ortağın, Müşterek hesabın tamamı üzerinde münferiden ve birbirlerinden bağımsız tasarruf yetkisinin bulunduğu ortak hesaplardır. Teselsülsüz Müşterek Hesap ise; Her bir ortağın Müşterek hesap üzerinde Münferit tasarruf yetkisinin olmadığı, birlikte imza ile tasarruf yetkisinin kullanıldığı hesaplardır.

 

Yukarıda belirtildiği üzere, Kurumumuzdaki ortak hesaptan kaynaklanan hak ve alacakların ödeme sırası gelmiş olması halinde, ortaklardan birinin vefat etmiş olma ihtimali, Mahkemece haciz altına alınmış olabileceği, iflası, eşlerin birbirlerinden boşanmış olmaları ihtimalleri gibi hususlar gözetilerek, her iki ortak hesap türünde de, ortakların hak ve alacaklarının zayi olmaması açısından birlikte hareket etme zorunluluğu aranmaktadır. 

 

16.  Müşterek Hesabımızı Münferit Hesaba dönüştürebilir miyiz?


Kurumumuzdan Ortaklıktan diğer ortak lehine feragatı içeren formun temin edilerek ortakların birlikte imzalamaları, yazılı bir talep ekinde bunu Kurumumuza iletmeleri halinde, Ortak hesap münferit hesaba dönüştürülebilmektedir.

 

17.  Kurumunuzda eşim ile Müşterek Hesabımız bulunmaktadır. Eşimden ayrılmak için dava açtım. Müşterek hesabımız nasıl taksim edilecektir? 


Kurumumuzda bulunan Müşterek Hesabınızı eşinizle yapacağınız rızai taksim ile paylaşabilirsiniz. Eşiniz ile aranızda yapılacak veya yapılmış anlaşma metninin Kurumumuza ibraz edilmesi halinde, Müşterek Hesabınız buna göre taksim edilecektir. Eşiniz ile bu konuda rızai bir taksim yapamamış veya yapmayacak iseniz, boşanma ilamının kesinleştiğine dair belgenin bir nüshasının Kurumumuza ibraz edilmesi neticesinde hesabınız, ortaklar arasında paylaştırılacaktır.

 

18.  Yurtdışında bulunduğum ve işlemleri takip edemediğim için  Kurumunuzda bulunan hesabımı bir yakınıma devretmek istiyorum? Nasıl bir yol izlemeliyim?


İhlas Finans Kurumunda adınıza açılmış bulunan hesabınızın tamamını bir başkasına devretmek istediğinizde iki seçeneğiniz bulunmaktadır:

 

 • Noter aracılığı ile Kurumumuzdaki hesabınızı bir başkasına temlik edebilirsiniz. (Bu temlik evrakının Kuruma ulaştırılması gerekmektedir.)
 • Hesabınızı devretmek istediğiniz şahıs ile Kurumumuza bizzat başvuruda bulunarak Kurum yetkilileri huzurunda, imza beyannamesi, kimlik bilgisi kontrolü ile gerekli belgeleri imzalamanız halinde hesaplarınıza ait devir işlemi yapılacaktır.

 

19.  Babamız adına Kurumunuzda kar-zarara katılım hesabı bulunmaktadır. Babamızın akli ve ruh sağlığı bozulmuştur. Kurumunuzdaki alacağı nasıl ödenecektir?


Reşit olan gerçek kişilerin Resmi Daire, Kurum, Kuruluş, Tüzel Kişilik ve 3. şahıslarla olan tüm işlemlerinde  fiil ehliyetine ve yaptığı tasarruf ve işlemleri ayırt etme gücüne sahip olması gerekir.  Türk Medeni Kanun'unda; "Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir."  denilerek, akli ve ruhi yapıdaki rahatsızlıkların tasarruf yetkisinin kısıtlanmış olduğu ifade edilmiştir.

 

Bu durumda, akli ve ruhi sağlığı yerinde olmayan babanıza ait hesap üzerinde tasarrufta bulunmak için Mahkemeye müracaat edilerek, babanız adına işlem yapmak üzere bir vasi tayin edilmesini talep etme yoluna gitmeniz gerekecektir. Babanız adına Mahkemece vasi tayin edilmesine karar verilmesi halinde, Babanız adına olan hesabın ödeme sırası geldiğinde ödenecek olan tutar Mahkemece belirlenen vasi hesabına veya vesayet hesabına ödenebilecektir.

  

20.  Hisse senedi sahibiyim, yani yatırımcınızım, ne yapacağım?


Tasfiye edilmesine karar verilen bir Anonim Şirkette, Şirket ortaklarının hak ve alacaklarının nasıl ve ne zaman ödeneceği Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiştir. İlgili kanun gereği "Tasfiye halinde bulunan şirketin borçları ödendikten sonra kalan mevcudu, esas mukavelede aksine bir hüküm olmadıkça, pay sahipleri arasında ödedikleri sermayeler ve paylara bağlı olan imtiyaz hakları nispetinde dağıtılır." denilmektedir.

 

Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat doğrultusunda tasfiye edilmekte olan Şirketimize ait hisse senetlerinden kaynaklanan hak ve alacaklarınız, Şirketin öncelikli tüm borçları ödendikten sonra arta kalan mevcuda göre ödenecektir. Henüz öncelikli alacaklar tamamen ödenemediğinden Şirket ortaklarına ödeme yapılması mümkün değildir.