Tarihçe Ortaklık Yapısı Hukuki Yapı Birimler Denetim İnsan Kaynakları
Ödeme Planı ve Genel Bilgi Ödemelerle İlgili Bilgiler
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Bilgi Edinme Bilgi Edinme Kanunu
içerikler
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Basın Açıklaması - 05 Nisan 2001

 

 

 

 

TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU

KAMUOYUNA AÇIKLAMA - 5

 

 

Bilindiği üzere, Kurumumuzun bankacılık faaliyetleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 10 Şubat 2001 tarih ve 171 sayılı kararıyla durdurulmuş; Tasfiye Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 23.02.2001 tarih ve 5367 sayılı yazısı ile tescil edilmiş olup Tasfiye Memurları atanmıştır.

 

 

 Tasfiye Kurulu'nun Faaliyetleri

 

Tasfiye sürecinin başladığı 10 Şubat 2001 tarihinden bugüne kadar aşağıdaki faaliyetlerde bulunmuştur:

 

 

●   Kurumun Alacak ve Borçlarının tespiti yapılmıştır.

 

 

●   Mudilerin alacaklarının tahsiline yardımcı olmak maksadıyla, Kurumun personel, kira, haberleşme ve diğer cari giderlerinin azaltılması yönünde tasarruf tedbirleri alınmış ve uygulamaya geçilmiştir. Bu maksatla, bazı şubelerimiz birleştirilmektedir.

 

 

●   Daha önceki kamuoyu açıklamalarımızda bildirilmesine rağmen; çok sayıda mudimiz icra takibi ile haciz ve iflas davaları açmış olduğundan, Merkez teşkilatımızda ve Şubelerimizde gerekli hukukî tedbirler alınmış, yetkili merciler nezdinde itiraz ve savunmalar yapılmıştır.

 

 

●   Her gün, telefon, faks ve mektupla Kurumumuza sorulan çok sayıda suallere cevap vermeye çalışılmıştır.

 

 

●   Fon kullanan borçlulara ihtarnameler çekilerek haciz işlemlerinin başlatılacağı bildirilmiştir.

 

 

Genel Kurulun Yapılması

 

 

Tasfiye Kurulumuzun mudilerimize ödeme takvimi sunabilmesi için Genel Kuruldan yetki alması ve Bilançonun onaylanması gerekmektedir.

 

 

Genel kurul toplantısının yapılabilmesi için de, bağımsız denetleme kuruluşundan malî raporların alınması zorunludur.

 

 

SPK mevzuatına göre, bu rapor için bağımsız denetim kuruluşuna asgarî iki aylık süre verilmesi gerekmektedir.

 

 

Kurumumuz, bağımsız denetim kuruluşu nezdinde girişimde bulunmuş olup Haziran ayı içinde rapor tamamlanarak tarafımıza teslim edilecektir. Bundan sonra, şirket Genel Kurul toplantısı yapılarak icraat ve ödeme planının yetki ve onayı alınacaktır.

 

 

Bu olaydan sonra, ödeme takvimi konusunda mudilerimiz ayrıca bilgilendirilecektir.

 

 

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

 

TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş.