Tarihçe Ortaklık Yapısı Hukuki Yapı Birimler Denetim İnsan Kaynakları
Ödeme Planı ve Genel Bilgi Ödemelerle İlgili Bilgiler
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Bilgi Edinme Bilgi Edinme Kanunu
içerikler
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Basın Açıklaması - 04 Ağustos 2001

 

 

 

 

TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ TASFİYE KURULU BASIN AÇIKLAMASI

 

Kurum'un 10 Şubat 2001 tarihi itibarıyla girmiş olduğu tasfiye sürecinin esaslarını belirlemek, yeni Yönetim Kurulu ve ana mukavele hükümleri gereği Tasfiye Memurlarını seçmek amacıyla yapılan Olağanüstü Genel Kurulu, 03/08/2001 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Krizin başladığı 13 Kasım 2000 tarihinde 216.592 mudiye ait 1.131 milyon Amerikan Doları mevduata (Cari Hesaplar ile Kâr ve Zarara Katılma Hesapları Toplamı) sahip olan Kurum'un, bu gün itibariyle mudi sayısı 167.072, Türk Lirası Mevduatının 03/08/2001 tarihli kurdan Amerikan Dolarına dönüştürülmesi ile birlikte toplam mevduatı 881 milyon Amerikan Doları olmuştur. Bu zaman zarfında mudilere ayrıca 33 milyon Amerikan Doları kâr payı ödenmiştir.

 

Tasfiyeye esas alınan 10 Şubat 2001 tarihli Envanter ve Bilançodan kayıtlı alacakları, kayıtlı borçları karşılamaya yetecek miktarda olduğu anlaşılan Kurum'un, alacaklarının tahsili ve borçlarının tediyesi ile ilgili olarak:

 

A - Kurum'da bulunan Türk Lirası hesaplar, 03/08/2001 tarihinde T.C. Merkez Bankası döviz satış kurundan, Amerikan Dolarına dönüştürülecektir.

 

B - Döviz hesapları, Kurum'a hangi döviz cinsinden yatırılmış ise, o döviz cinsinden

muhafaza edilecektir.

 

C - Kurum borçları, YASALAR GEREĞİNCE aşağıdaki sıra ile Ağustos 2001 tarihinden

itibaren ödenmeye başlanacaktır.

 

       1 - Devlete olan borçlar (vergi vs.)

       2 - Personel Borçları,

       3 - Cari Hesap Sahiplerinin Hesapları

       4 - Kâr ve Zarar Katılma Hesabı Sahiplerinin Hesapları

       5 - Kurum'un Sair Borçları

       6 - Ortakların Alacakları

 

D - Kurum'un halen T.C. Merkez Bankası'nda 36.8 trilyon TL parası mevcut olup bu

para üzerinde Maliye Bakanlığı'nın haczi bulunmaktadır.

 

E - Kurum'a borçlu firmaların, Türk Lirası borçları 03/08/2001 tarihindeki T.C.Merkez

Bankası kurundan Amerikan Dolarına dönüştürülecek ve tüm borçlar 5 yılı geçmeyecek

şekilde nakdî ve zorunlu ve gerekli olduğu takdirde gayrinakdî olarak tahsil edilecektir.

 

F - Kurum Bilançosunda kayıtlı tüm aktifleri (menkul, gayrimenkul vs.) piyasa değeri ile

paraya çevrilecektir.

 

G - Kurum Şubeleri, küçük mekanlara taşınarak irtibat bürosu haline getirilecek, böylece

tasarruf sağlanacaktır.

 

H - Kurum borçlarının tamamı 5 yıl içerisinde ödenerek, tasfiye tamamlanacaktır.

 

I - Tasfiye süresince yapılacak ödemeler ve tasfiye ile ilgili gelişmeler zaman zaman

gazete ve televizyon aracılığı ile mudilerimize duyurulacaktır.

 

 

Malum olduğu üzere, tasfiye memurları, tasfiye süresince basiretli bir tüccar gibi davranmak, ödemelerde sıra ve eşitlik ilkelerine uygun hareket etmek mecburiyetindedirler. Bu itibarla; bazı mudilerin alacaklarının tahsilinde icra takibine müracaat yolunu tercih etmeleri ve henüz kesin olmayan alacaklarını bu yolla tahsil etmeye çalışmaları, diğer mudilerin mağduriyetine ve tasfiyenin sıra ve eşitlik ilkelerinin zedelenmesine sebebiyet vermektedir. Tasfiye Kurulu bu olumsuz durumu önlemek için tüm hukukî girişimlerde bulunmak mecburiyetindedir.

 

Mudilerin tüm kayıtları uhdemizde mevcuttur. Alacakların tahsil süresine uygun olarak yukarıda belirtilen sıra doğrultusunda, eşitlik ilkesine sadık kalmak suretiyle borçların ne zaman ve ne şekilde ödeneceği, alacakların adreslerine gönderilecek iadeli taahhütlü mektupla veya Kurum şubeleri tarafından bizzat aranarak bildirilecektir.

 

Tüm alacaklarımızın bu güne kadar gösterdikleri ve devam edeceğine inandığımız, sabır ve hoşgörü için teşekkürü bir borç biliyor ve bu güvene layık olmak ve borçları bir an önce bitirmek için gece gündüz üstün bir gayretle çalışacağımızı,

 

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyururuz.

 

TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş.